หน้าแรกเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครงาน 10,000 อัตรา 14 กระทรวง บรรเทาผลกระทบจากโควิด


แนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ จำนวน 10,000 อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) 

 28 ส่วนราชการใน 14 กระทรวง ที่ได้รับการจัดสรรอัตรากำลัง ประกอบด้วยหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค/ส่วนราชการในภูมิภาคระดับจังหวัด ดังนี้

1.กระทรวงการคลัง 1,045 อัตรา

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 380 อัตรา สำนักงานสรรพสามิตภาค 70 อัตรา สำนักงานสรรพากรพื้นที่ 595 อัตรา
2. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 406 อัตรา
โดยสำนักงานปลัดกระทรวง
3. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 406 อัตรา
โดยสำนักงานปลัดกระทรวง
4. กระทรวงเกษตรและหกรณ์ 1,664 อัตรา
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 406 อัตรา สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 60 อัตรา สำนักงานประมงจังหวัด 406 อัตรา สำนักงานเกษตรจังหวัด 406 อัตรา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 386 อัตรา
5. กระทรวงคมนาคม 546 อัตรา
สำนักงานขนส่งจังหวัด 406 อัตรา ท่าอากาศยาน 140 อัตรา
6. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 406 อัตรา
โดยสำนักงานสถิติจังหวัด
7. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 406 อัตรา
โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
8. กระทรวงพลังงาน 406 อัตรา
โดยสำนักงานพลังงานจังหวัด
9. กระทรวงมหาดไทย 1,218 อัตรา
สำนักงานจังหวัด 406 อัตรา สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด จำนวน 406 อัตรา สำนักงาน ปภ.จังหวัด 406 อัตรา
10. กระทรวงยุติธรรม 505 อัตรา
สำนักงานยุติธรรมจังหวัด 99 อัตรา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด 406 อัตรา
11. กระทรวงแรงงาน 1,774 อัตรา
สำนักงานแรงงานจังหวัด 406 อัตรา สำนักงานจัดหางานจังหวัด 406 อัตรา กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 150 อัตรา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 406 อัตรา สำนักงานประกันสังคมจังหวัด 406 อัตรา
12. กระทรวงวัฒนธรรม 406 อัตรา
โดยสำนักงานปลัดกระทรวง
13. กระทรวงสาธารณสุข 406 อัตรา
โดยสำนักงานปลัดกระทรวง
14. กระทรวงอุตสาหกรรม 406 อัตรา
โดย สำนักงานปลัดกระทรวง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด


อ่านทั้งหมด : 379 ครั้ง ลงข่าวเมื่อวันที่ : 7/6/2021 3:37:02 PM