หน้าแรกเว็บไซต์ ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญนักศึกษาหรือบัณฑิตร่วมโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่


อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Entrepreneurial Ecosystem Development) เพื่อหาสุดยอดธุรกิจนวัตกรรมเข้าร่วมโครงการและรับทุนสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์นักศึกษาหรือผู้ที่จบการศึกษาแล้วไม่เกิน ๑๐ ปีที่มีแนวคิดธุรกิจและอยากเป็นผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว รายละเอียดดังเอกสารแนบ ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสวภคกุล ทวีวรรณ โทรศัพท์ ๐ ๗๕๖๗ ๒๙๑๕
อ่านทั้งหมด : 98 ครั้ง ลงข่าวเมื่อวันที่ : 1/27/2022 2:42:34 PM