หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานระบบคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์) สังกัดศูนย์บริการการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา (7-10 มิ.ย. 2565)


รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานระบบคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์) สังกัดศูนย์บริการการศึกษา จำนวน ๑ อัตรา (7-10 มิ.ย. 2565)
ประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง  รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานระบบคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์)  สังกัดศูนย์บริการการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

..........................................................................

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน กรณีพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานระบบคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์)  สังกัดศูนย์บริการการศึกษา   จำนวน 1 อัตรา

 1. คุณสมบัติทั่วไป ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 2561

 

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 

2.1   วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.2    มีความรู้ความเข้าใจด้าน Software Engineering

2.3     มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการออกแบบ user interface และ user experience เป็นอย่างดี

2.4     มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม Figma หรือ adobe xd เป็นอย่างดี

2.5     ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ Vue.js, Angular, React, HTML, CSS, Java Script   เป็นอย่างดี

2.6     ใฝ่รู้ มีความทุ่มเท รับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม รวมทั้งสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันและเวลาที่กำหนดได้เป็นอย่างดี

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดีและมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธานและภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง 
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับ      การปฏิบัติงานที่ได้รับให้สำเร็จและทันเวลา 
3.4 เป็นผู้มีใจรักบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้ 
3.5 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไข      ต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

4. ภาระงาน 

4.1 เก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการการศึกษา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
4.2  พัฒนา Web Application สำหรับระบบสารสนเทศศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4.3  พัฒนา RESTful APIs สำหรับระบบสารสนเทศศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4.4  ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา
4.5  ช่วยแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้งาน
4.6  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5. อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 19,000 บาทและเพิ่มเติมค่าประสบการณ์การทำงาน 

6. ระยะเวลาการจ้างจ้างแบบเต็มเวลา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และจะต่อสัญญาตามภาระงาน 

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7-10 มิถุนายน 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
https://www.wu.ac.th/th/news/21399


ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 23 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 6/9/2022 9:35:20 AM