หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งแพทย์แผนไทย สังกัดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์


 ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งแพทย์แผนไทย  สังกัดโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์  สำนักวิชาแพทยศาสตร์  จำนวน 2 อัตรา   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  คุณสมบัติทั่วไป

         ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

           (1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

          (2)  มีผลเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75

          (3)  ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์จากสภาการแพทย์แผนไทย

          (4)  ไม่เคยถูกฟ้องร้องในคดีความที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์

          (5)  มีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า

         (6)  มีทักษะความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office  และการใช้งาน Internet  ได้เป็นอย่างดี

          (7)  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้  

3.  คุณสมบัติอื่น ๆ

     3.1  มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธานและภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

     3.2  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา  และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

     3.3  เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

     3.4  เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.  ภาระงาน

           (1)  ให้บริการทางการแพทย์แผนไทยประจำโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ มหาวิทยาลัย     วลัยลักษณ์ ทั้งในและนอกเวลาทำการ

          (2)  ช่วยควบคุมนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานรายวิชาชีพการแพทย์แผนไทยแก่นักศึกษาหลักสูตรการแพทย์   แผนไทยประยุกต์บัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

          (3)  ดูแลเครื่องมือ รวมทั้งวัสดุและครุภัณฑ์ภายในโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ให้มีความพร้อมสำหรับการให้บริการทางการแพทย์แผนไทยโดยประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

          (4)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5.  อัตราเงินเดือน    วุฒิปริญญาตรี  อัตราเดือนละ 19,000 บาท

            ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับตำแหน่งงานที่บรรจุโดยผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองการทำงานประกอบการสมัครงานด้วย

สมัครได้ตั้งแต่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://www.wu.ac.th/th/news/21398

ประกาศ ณ 9 มิ.ย. 2565ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 21 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 6/9/2022 9:59:09 AM