หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคเอกชน

บริษัท ทรานส์ ไอส์แลนด์ ทราเวล จำกัด มีความประสงค์จะเปิดรับสมัครพนักงานบัญชี


ตำแหน่ง   : เจ้าหน้าที่แผนกบัญชีและการเงิน 
Position   : Accounting and Financial Officer 
เงินเดือน   : 12,000 – 15,000 บาท ( มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
Salary   : 12,000 – 15,000 Bath (Experience is an advantage)
วัน/เวลาทำงาน   : วันจันทร์ –วันเสาร์ / 08:30 - 17:30 น.
Working days/hrs. : Monday – Saturday / 08:30 - 17:30 hrs. 
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
1. ทำบัญชีเจ้าหนี้  บัญชีลูกหนี้ และบัญชีบัญชีสินทรัพย์
2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ  ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้อง
3. จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด.1  ภงด.3  ภงด.53 และ  สปส.10-1
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน – ภายนอก
5. สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Duties and Responsibilities:
  1.   Do Accounts Payable, Accounts Receivable and Asset Account.
  2.   Verify the correctness of the payment documents, check the calculations and approvals, and validate with relevant rules and regulations of the company. 
  3.   Prepare a purchase tax report (Phor por 30) PND. 1, PND. 3, PND. 53 and SSO 10-1.
  4.   Coordinate with related parties both internal and external.
  5.   Support or work with other related agencies and perform other tasks as assigned.
คุณสมบัติ:
1. ปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1 ปี
3. สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และกำหนดเวลาที่กระชั้นชิดได้ 
4. ใช้งานคอมพิวเตอร์และโปรแกรม MS Word และ MS Excel ได้ดี
5. สื่อสารภาษาไทยได้อย่างคล่องแคล่ว (เขียนและพูด) และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานได้
6. ใส่ใจในรายละเอียดและความถูกต้องในการทำงาน
7. มีทัศนคติที่ดี  ยืดหยุ่น พร้อมที่จะเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ได้ดี ขยันขันแข็งและกระตือรือร้นในการทำงาน ละเอียดรอบคอบ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง และมีใจรักในงานบริการ

Requirements:
1. Bachelor's Degree in Accounting/Finance or any field related.
2. Minimum 1 year working experience in the related field.
3. Can work under pressure and meet tight deadlines.
4. Computer literate with Proficiency in MS Word and MS Excel.
5. Fluent in Thai language (written and verbal communication) and can communicate effectively in English.
6. Attention to detail and accuracy in work. 
7. Good attitude, flexible, willing to learn and adapt, active, well-organised, independent and service-minded.
ผู้สนใจติดต่อสนใจและส่งประวัติได้ที่  อีเมล์ pawita@transislandtravel.com  หรือ โทร.075 663827-9 /081 2073624


ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 11 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 8/3/2022 8:57:44 AM