หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สาขาสรีรวิทยา) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


 ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (สาขาสรีรวิทยา) สังกัดศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 อัตรา  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  คุณสมบัติทั่วไป

         ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

          (1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านวิทยาศาสตร์ สาขาสรีรวิทยา/ชีววิทยา/กายวิภาคศาสตร์/วิทยาศาสตร์การแพทย์/หรือสาขาอื่น ๆ    ที่เกี่ยวข้อง

         (2)  มีผลเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75

         (3)  ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า

         (4)  สามารถทำงานที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ใหญ่ได้  กรณีมีประสบการณ์ตรงหรือเกี่ยวข้องที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.  คุณสมบัติอื่น ๆ

     3.1  มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธานและภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

     3.2  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา  และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

     3.3  เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

     3.4  เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.  ภาระงาน

               (1)  บริการการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการ โดยเป็นผู้ประสานงานหลักประจำรายวิชาด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา  มีหน้าที่จัดเตรียมความพร้อมของครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ สาธารณูปโภค หรือคุมปฏิบัติการสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

              (2)  บริหารจัดการห้องปฏิบัติการ เช่น การปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ การให้บริการและดูแลเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ แก่นักศึกษา บัณฑิตศึกษา งานวิจัย การจัดซื้อหรือตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการ  การจัดทำรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วัสดุอุปกรณ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นต้น

              (3)  ประสานงานการขอตั้งงบประมาณประจำปีร่วมกับสำนักวิชา และร่วมในการจัดทำมาตรฐานครุภัณฑ์ (specification) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือจัดทำ TOR (Term of Reference) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ

              (4)  งานด้านการเป็นผู้ช่วยวิจัย และด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน

              (5) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย เช่น เป็นคณะกรรมการดูแลครุภัณฑ์  คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี  งานกรรมการต่าง ๆ 

5.  อัตราเงินเดือน    วุฒิปริญญาตรี  อัตราเดือนละ 19,000 บาท

            ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับตำแหน่งงานที่บรรจุโดยผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองการทำง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.wu.ac.th/th/news/21619
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ 27 ก.ค. 2565

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 5 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 8/4/2022 6:33:47 PM