หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์) สังกัด ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา (สมัครได้ถึง 11 ส.ค. 2565)


ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานระบบคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์) สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา

1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.2 มีความรู้ความเข้าใจด้าน Software Engineering

2.3 มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ HTML, CSS, Java Script เป็นอย่างดี

2.4 มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ SQL

2.5 มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ Vue.js, Angular, React, C#.net

2.6 มีความใฝ่รู้ ทุ่มเท รับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม รวมทั้งสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันและเวลาที่กำหนดได้เป็นอย่างดี

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดีและมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธานและภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับ การปฏิบัติงานที่ได้รับให้สำเร็จและทันเวลา

3.4 เป็นผู้มีใจรักบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้

3.5 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงาน

4.1 พัฒนา Web Application สำหรับระบบสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย

4.2 ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา

4.3 ช่วยแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้งาน

4.4 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

5. อัตราค่าจ้าง 

วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 19,000 บาท และเพิ่มเติมค่าประสบการณ์การทำงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://www.wu.ac.th/th/news/21613
ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ โดยการ scan และนำส่งไฟล์เอกสารการสมัครผ่าน e-mail: walai.support@gmail.com หรือยื่นเอกสาร ณ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านนวัตกรรมสารสนเทศ อาคารอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 1 โซน G (ห้อง IICE) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร. 0 7567 2957, 08 6478 8442

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 14 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 8/4/2022 6:36:15 PM