หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติฯ


ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติฯ

. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

(2) มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารได้ดี และมีผลสอบ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า

(3) หากมีประสบการณ์ที่ตรงกับงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(4) มีความเข้าใจกฎ ระเบียบและข้อบังคับในการปฏิบัติงาน

(5) มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ปัญหา และการวินิจฉัยข้อมูล

(6) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

(7) ใฝ่รู้สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้กับงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

(8) มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิผล

(9) มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศทั้งการอ่าน เขียน และการสื่อสารได้

(10) ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นาชาติ กรุงเทพมหานคร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.wu.ac.th/th/news/19187
ประกาศ ณ วันที่ 1 ก.พ. 2564

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 199 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 2/1/2021 2:31:10 PM