หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ ตำแหน่ง ผู้ดูแลระบบ / DBA จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการศึกษา


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.2 มีประสบการณ์ในการออกแบบวางแผน ติดตั้ง ควบคุมและดูแลรักษาเครื่องแม่ข่าย(Windows Server)ไม่กว่าน้อย5ปี

2.3. มีความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับฐานข้อมูลOracleเป็นอย่างดี สามารถดูแล แก้ไขปัญหาที่เกิดกับฐานข้อมูลได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว และสามารถวิเคราะห์ เพื่อปรับปรุงให้ฐานข้อมูลมีประสิทธิภาพสูงสุด

2.4 มีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดตั้งและใช้งานVMWareเพื่อจำลองWindows Serverมากกว่า2เครื่องและปรับแต่งให้มีประสิทธิ์ภาพสูงสุดได้

2.5 มีความรู้ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สามารถนำข้อมูลทางด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์มาวิเคราะห์หาสาเหตุ แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

2.6 ใฝ่รู้ มีความทุ่มเท รับผิดชอบ อุทิศตนเพื่อเป้าหมายการดำเนินงาน รวมทั้งสามารถทำงานที่กำหนดภายใต้ภาวะความกดดันและเวลาที่กำหนดได้เป็นอย่างดี

 

3.คุณสมบัติอื่น ๆ

3.1มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดีและมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธานและภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

3.2เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

3.3เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จและทันเวลา

3.4เป็นผู้มีใจรักบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้

3.5เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

 

4.ภาระงาน

4.1. เฝ้าระวัง ดูแลรักษา ตรวจสอบความปลอดภัย การทำงานของServerเป็นระยะตามเวลาที่กำหนด

4.2 วิเคราะห์ วางแผน เพื่อบำรุงดูแลรักษาและปรับปรุงServerให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

4.3 สร้างฐานข้อมูลOracleสำหรับระบบสารสนเทศศูนย์บริการการศึกษา

4.4 กำหนดความปลอดภัยและสิทธิในการใช้งานฐานข้อมูลให้แก่ผู้ใช้งานกลุ่มต่างๆ

4.5 สำรองข้อมูล และกู้ข้อมูลกลับคืนมาในกรณีที่มีปัญหา

4.6 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย


ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://www.wu.ac.th/th/news/19744


ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 132 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 5/13/2021 10:53:42 AM