หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ ตำแหน่งผู้จัดการโครงการจำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการศึกษา


2.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.2 มีประสบการณ์ด้านบริหารงานเทคโนโลยีสารสนเทศมาแล้วไม่น้อยกว่า8ปี

2.3 มีความรู้เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย ระบบฐานข้อมูล และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

2.4 มีความรู้และมีประสบการณ์ในการออกแบบUX/UIของระบบเป็นอย่างดี

2.5 มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ มีภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบและบริหารทีมงานได้เป็นอย่างดี

 

3.คุณสมบัติอื่น ๆ

3.1มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดีและมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธานและภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

3.2เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

3.3เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จและทันเวลา

3.4 เป็นผู้มีใจรักบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้

3.5เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

4.ภาระงาน

4.1 ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานวิเคราะห์และออกแบบระบบศูนย์บริการการศึกษา
4.2 กำหนดกลยุทธ์ นโยบาย แผนงานภาพรวมโครงการ ทั้งแผนการดำเนินงาน แผนการเงินแผนบุคลากรในการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
4.3 ควบคุมติดตามการบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนงาน มีมาตรฐาน และบริหารงานภายใต้งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
4.4 ดูแลและพัฒนาพนักงานของโครงการให้ทำงานพัฒนาระบบอย่างเต็มประสิทธิภาพ
4.5 ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้การพัฒนาโครงการสำเร็จลุล่วงตามแผนงานที่กำหนดไว้
4.6 วิเคราะห์ปัญหาให้คำปรึกษากับทีมงานและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4.7 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่26 พฤษภาคม 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://www.wu.ac.th/th/news/19740

ไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 123 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 5/13/2021 10:56:35 AM