หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ ตำแหน่ง โปรแกรมเมอร์อาวุโส จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการศึกษา


2.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

2.2มีประสบการณ์ในงานพัฒนาโปรแกรม ไม่น้อยกว่า5ปี

2.3 มีความรู้เกี่ยวกับHTML, CSS, C#, SQL, Java Scriptเป็นอย่างดี

2.4 มีความรู้และมีประสบการณ์ในการออกแบบUX/UIของระบบเป็นอย่างดี

2.5 ใฝ่รู้ มีความทุ่มเท รับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม รวมทั้งสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันและเวลาที่กำหนดได้เป็นอย่างดี

2.6 หากมีประสบการณ์ในการใช้งานMicrosoft Visual Studio.Net, Microsoft Access, Java, Python จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3.คุณสมบัติอื่น ๆ

3.1มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดีและมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธานและภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

3.2เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

3.3เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จและทันเวลา

3.4 เป็นผู้มีใจรักบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้

3.5เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

4.ภาระงาน

4.1 เก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งาน วิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศศูนย์บริการการศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

4.2 พัฒนาโปรแกรมระบบศูนย์บริการการศึกษา ซึ่งเป็นระบบงานแบบWeb Applicationบนฐานข้อมูลOracle

4.3 ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา

4.4 ช่วยแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้งาน

4.5 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2564

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://www.wu.ac.th/th/news/19739


ไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 138 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 5/13/2021 10:59:39 AM