หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร (Pre-Po-Post production 1 อัตรา และ Back office & production 1 อัตรา)


 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Pre-Po-Post production) จำนวน 1 อัตรา

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์/การสื่อสารสื่อใหม่/สารสนเทศศาสตร์/มัลติมีเดีย-แอนิเมชัน/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตระกูล Adobe เพื่อการผลิตสื่อ กราฟิก เช่น Premiere, After Effect, Photoshop, Illustrator

(3) มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ได้

(4) มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันและตามเวลาที่กำหนดได้

(5) หากมีประสบการณ์และคุณสมบัติอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ดังนี้

1) มีประสบการณ์การทำงานสถานีโทรทัศน์ หรือผลิตรายการโทรทัศน์ หรือรายการทางยูทูป อย่างน้อย 1 ปี

2) การเขียนบทประเภทต่าง ๆ เช่น รายการ วีดิทัศน์ แอนิเมชัน

3) การคิดสร้างสรรค์งานดิจิทัลคอนเทนต์

4) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งแสดงทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ
 

2.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Back office & production) จำนวน 1 อัตรา

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์/สารสนเทศศาสตร์/มัลติมีเดีย-แอนิเมชัน/การสื่อสารสื่อใหม่/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) มีทักษะและองค์กรความรู้เรื่องการจัดการระบบ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

(3) มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในการผลิตดิจิทัลคอนเพื่อนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ได้

(4) มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตระกูล Adobe เพื่อการตัดต่อ เช่น Premiere, Photoshop (5) มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันและตามเวลาที่กำหนดได้

(5) หากมีประสบการณ์และคุณสมบัติอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ดังนี้

1) มีประสบการณ์การผลิตรายการโทรทัศน์/ยูทูป หรือการดูแลและจัดการระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานผลิตสื่อ อย่างน้อย 1 ปี

2) การคิดสร้างสรรค์งานดิจิทัลคอนเทนต์

3) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งแสดงทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ

 

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธานและภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

4. ภาระงาน

4.1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Pre-Po-Post production)

(1) ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบสื่อออฟไลน์และออนไลน์

(2) ตัดต่อวิดีทัศน์ด้วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้

(3) จัดทำคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 มิติ เพื่อนำไปใช้งานในสื่อรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อเฉพาะกิจ สื่อออนไลน์/เว็บไซต์ สื่อออฟไลน์

(4) คิดและสร้างสรรค์สื่อ/รายการใหม่ ๆ ให้มีความทันสมัย เกิดความรู้และคุณค่า

(5) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

4.2 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (Back office & production)

(1) ดูแลและจัดการระบบฐานข้อมูลของหน่วยงาน (footage ภาพ-เสียง-ข้อมูล-อื่นๆ)

(2) สนับสนุน บริการข้อมูลให้แก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

(3) ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบสื่อออฟไลน์และออนไลน์

(4) ตัดต่อวิดีทัศน์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องได้

(5) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://www.wu.ac.th/th/news/19709
ประกาศวันที่ 3 พ.ค. 2564


ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 168 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 5/13/2021 11:07:07 AM