หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งวิศวกร (เครื่องกล) และวิศวกร (ไฟฟ้า) ส่วนอาคารสถานที่


วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงานตำแหน่งวิศวกร งานออกแบบและวิศวกรรมสอง สังกัดส่วนอาคารสถานที่ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 ตำแหน่งวิศวกร (เครื่องกล) จำนวน 1 อัตรา

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

(2) มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกลระดับไม่น้อยกว่าภาคีวิศวกร

(3) มีประสบการณ์การทำงานในสาขาววิศวกรรมเครื่อกล ไม่น้อยกว่า 2 ปี

(4) มีความรู้ความสามารถในการเขียนแบบ 2 มิติ

(5) มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานระบบเครื่องกล ได้ดี

2.2 ตำแหน่งวิศวกร (ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

(2) มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้าระดับไม่น้อยกว่าภาคีวิศวกร

(3) มีประสบการณ์การทำงานในสาขาววิศวกรรมไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 2 ปี

(4) มีความรู้ความสามารถในการเขียนแบบ 2 มิติ

(5) มีความรู้ความสามารถในการออกแบบ เขียนแบบ และประมาณราคางานระบบไฟฟ้า ได้ดี

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงาน

4.1 ตำแหน่งวิศวกร (เครื่องกล)

(1) งานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา และควบคุมงานก่อสร้าง

(2) ควบคุม กำกับด ดูแล งานก่อสร้างให้เกิดความสมบูรณ์ ถูกต้อง เรียบร้อย เป็นไปตามแบบรายละเอียดประกอบแบบ ประมาณราคา

(3) คณะกรรมการต่าง ๆ เช่น งานจัดหา ตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน กำหนดขอบเขตงาน และราคากลางเป็นต้น

(4) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.2 ตำแหน่งวิศวกร (ไฟฟ้า)

(1) งานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา และควบคุมงานก่อสร้าง

(2) ควบคุม กำกับด ดูแล งานก่อสร้างให้เกิดความสมบูรณ์ ถูกต้อง เรียบร้อย เป็นไปตามแบบรายละเอียดประกอบแบบ ประมาณราคา

(3) คณะกรรมการต่าง ๆ เช่น งานจัดหา ตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงาน กำหนดขอบเขตงาน และราคากลาง เป็นต้น

(4) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 

5. อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญตรี อัตราเดือนละ 19,000 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://www.wu.ac.th/th/news/19927
ประกาศ ณ วันที่ 28 มิ.ย. 2564

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 214 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 7/2/2021 3:07:09 PM