หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

(2) สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษทั้งการพูดและการเขียนได้ในระดับดี โดยมีผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ TOEF (paper) ไม่ต่ำกว่า 513 คะแนน หรือ TOEFL(CBT) ไม่ต่ำกว่า 153 คะแนน หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 5.5 คะแนน หรือ TOEIC ไม่ต่ำกว่า 605 คะแนน หรือเทียบเท่า

(3) มีความสามารถด้านภาษาจีน โดยมีผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน (HSK) ยื่นประกอบด้วย

(4) เป็นผู้มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และมีทัศนคติเชิงบวกในการทำงานให้สำเร็จ มีมนุษยสัมพันธ์ มีทักษะหรือความชอบในงานติดต่อประสานงานทั้งโดยการพูดและการเขียน

(5) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และสรุปประเด็น

(6) มีความสามารถในการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องในอินเตอร์เน็ต และมีความชำนาญในการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่องานสำนักงาน โดยเฉพาะ MS Office

(7) สามารถพัฒนางานหรือวิธีการใหม่ ๆ เพื่อแก้ปัญหาในการทำงานหรือเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานในหน้าที่

(8) มีประสบการณ์ทำงานด้านใดด้านหนึ่งต่อไปนี้อาจได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ เช่น งานสนับสนุนการจัดการศึกษานานาชาติ งานติดต่อกับต่างประเทศ งานจัดทำหลักสูตร งานฐานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

1) มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

2) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

3) เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

4) เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงาน

(1) งานสนับสนุนการจัดทำ การบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตของวิทยาลัยนานาชาติฯ

(2) งานประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาระดับนานาชาติ

(3) สนับสนุนการจัดการศึกษาของคณาจารย์

(4) งานศึกษา วิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงานเพื่อการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ งบประมาณและแผนปฏิบัติการประจำปีของวิทยาลัยนานาชาติฯ

(5) งานรายงานข้อมูลโครงการ/กิจกรรมของวิทยาลัยนานาชาติ

(6) งานติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศจีน

(7) งานออกแบบสื่อและประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติ

(8) งานประชุมและจัดการด้านธุรกิจ

(9) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

6. ระยะเวลาการจ้าง จ้างแบบเต็มเวลา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.wu.ac.th/th/news/19934
ประกาศ ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2564

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 167 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 7/2/2021 3:10:44 PM