หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร (Digital content & Digital marketing)


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร (Digital content & Digital marketing) จำนวน 1 อัตรา
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการสื่อสารการตลาด/การจัดการสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศ/การตลาดดิจิทัล/นิเทศศาสร์/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) มีผลเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.5

(3) ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 หรือ IELTS 4.0 หรือ TOEFL 400 คะแนน

(4) มีความรู้ความสามารถในการสร้างสรรค์ บริหารจัดการ วางแผนการสื่อสารการตลาด

(5) มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และตามเวลาที่กำหนดได้

(6) สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ เช่น การเขียนข่าว การแปลข่าว

(7) หากมีประสบการณ์การทำงานการตลาดดิจิทัล การสื่อสารการตลาด และเว็บไซต์ หรือมีทักษะในการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ และการจัดการข้อมูลเพื่อนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธานและภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

4. ภาระงาน

(1) วิเคราะห์สื่อ ดูแลกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีมีความทันสมัยให้แก่มหาวิทยาลัย

(2) วางแผนการสื่อสารโดยใช้สื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียให้มีประสิทธิภาพและตอบโจทย์ตาม OKRs

(3) เป็น Admin เพจและเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย, Walailak Channel, Facebook และอื่น ๆ

(4) มอนิเตอร์สื่อต่าง ๆ และพัฒนาเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับโลก (webometric)

(6) คิดและสร้างสรรค์ข้อมูลใหม่ ๆ ให้เกิดความรู้ เกิดคุณค่า และความบันเทิง

(7) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การรับนักศึกษา การบริการวิชาการ ผลงานด้านการวิจัย และภาพลักษณ์ที่ดีของมหาวิทยาลัยผ่านสื่อสมัยใหม่

(8) ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

(9) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.wu.ac.th/th/news/20199
ประกาศ ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2564


ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 116 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 8/31/2021 1:55:55 PM