หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่่บริหารงานทั่วไป ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (งานพัฒนาระบบบริหารบุคคล)


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (งานพัฒนาระบบบริหารบุคคล) ปฎิบัติงานประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการบริหารทรัพยากรบุคคล/การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องหากมีประสบการณ์ที่ตรงกับงานหรือด้านการติดต่อประสานงานกับชาวต่างประเทศ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(2) ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า

(3) มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง เขียน และสื่อสารได้เป็นอย่างดี

(4) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, Internet และ Social Media

(5) มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และสรุปประเด็น

(6) มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจและแก้ไขปัญาหเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

(7) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถสื่อสารและติดต่อประสานงานได้เป็นอย่างดี

(8) สามารถทำงานเป็นทีมได้

(9) ใฝ่รู้สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้กับงาน

 

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

4. ภาระงาน

ปฏิบัติงานประเมินผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

1) ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาระบบประเมินหน่วยงาน กำหนดตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน

2) ติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานตามตัวชี้วัด คำรับรองการปฏิบัติงาน และ OKRs

3) ติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานสายวิชาการ และพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไปตามเงื่อนไขการบรรจุและแต่งตั้ง และเงื่อนไขตามสัญญาจ้าง หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4) จัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

5) ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของตำแหน่งผู้บริหาร

6) ประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

7) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

5. อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.wu.ac.th/th/news/20158

ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564


ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 114 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 8/31/2021 2:00:13 PM