หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชกาาร (ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา) สำนักวิชาแพทยศาสตร์


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการ (ด้านแพทยศาสตร์ศึกษา) สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้
2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางศึกษาศาสตร์หรือครุศาสตร์ ในสาขาทางการศึกษา

(2) ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนนหรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า

(3) หากมีประสบการณ์ตรงหรือที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงาน

1) ด้านการปฏิบัติการ

(1) วิเคราะห์และพัฒนาการเรียนการสอนในหลักสูตร กำกับติดตามการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมถึงกำกับติดตามคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การศึกษาแพทยศาสตร์ (TMC.WFME.BME. standards 2021) และนโยบายของหน่วยงาน

(2) ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ สรุปรายงานทางการศึกษา เพื่อการจัดกทำหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์การศึกษาแทพยศาสตร์ (TMC.WFME.BME. standards 2021)

(3) จัดทำมาตรฐานหลักสูตร และดำเนินการในการพัฒนาวิชาการและแพทยศาสตรศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์

(4) ติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อำนวยความสะดวกในการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

(5) ให้บริการวิชาการด้านต่าง ๆ เช่น ให้คำปรึกษา แนะนำ ในการปฏิบัติงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและแก่นักศึกษา ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

(6) จัดการ ข้อมูลเนื้อหา กระบวนการ ผลสรุป และวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรม E-Portfolio หรือโปรแกรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

2) ด้านการวางแผน

วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด รวมทั้งวางแผนการติดตามและพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตอย่างเป็นประจำ

 

3) ด้านการประสานงาน

(1) ประสานการทำงานร่วมกันระหว่างทีมงานหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้

(2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

 

4) ด้านการบริการ

(1) ให้คำปรึกษา แนะนำเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ ทางด้านการศึกษา วัดและประเมินผลรวมทั้งตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์

(2) จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับด้านการศึกษา วัดและประเมินผลหลักสูตร และการพัฒนาวิชาการแพทยศาสตรศึกษา เพื่อให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานนักศึกษา ตลอดจนผู้รับริการ ได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่าง ๆ

 

5. อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับตำแหน่งงานที่บรรจุโดยผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองการทำงานประกอบการสมัครงานด้วย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.wu.ac.th/th/news/20155
ประกาศ ณ วันที่ 20 สิงหาคม 2564


ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 118 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 8/31/2021 2:02:09 PM