หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

รับสมัครพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ธุรการฝ่ายทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภายใน 24 ก.ย. 2564)


1.คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2561

2.คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี

2.2 วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การจัดการทั่วไป วิทยาศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.3 มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ด้านงานธุรการ การประสานงานและการจัดทำเอกสารทางราชการ/เอกชน หากมีประสบการณ์ในงานด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2.4 มีความมุ่งมั่นตั้งใจ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มีความรอบคอบและรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี

2.5 สามารถทำงานในลักษณะติดต่อประสานงานราชการ/เอกชนได้อย่างดี มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

2.6 หากมีความรู้ทางกฎหมายเบื้องต้นหรือกฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.คุณสมบัติอื่น ๆ

3.1 มีทักษะทางคอมพิวเตอร์และมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ในระดับดี

3.2 สามารถปฎิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง ภายในเวลาที่กำหนด

3.3 มีความคิดสร้างสรรค์ แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

3.4 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้ เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้อง

3.5 สามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

3.6 เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่
มหาวิทยาลัยกำหนด

มีทัศนคติดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ เข้าใจวัฒนธรรมองค์กรและเป็นผู้ที่คำนึงถึงส่วนรวมเป็นหลัก มีน้ำใจและสามารถร่วมกิจกรรมเป็นตัวแทนหน่วยงานได้ตามโอกาส

4. ภาระงาน

4.1 ร่างหนังสือเชิญประชุม, หนังสือเชิญร่วมกิจกรรม, หนังสือขออนุมัติโครงการ, หนังสือขออนุมัติงบประมาณ, หนังสือขอโปรดลงนาม, หนังสือขออนุมัติปฏิบัติงานนอกพื้นที่ ฯ ส่งหนังสือ ติดตาม และตอบกลับเอกสารผ่านทางระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (DOMs)

4.2 ทำเอกสารการยืมเงิน คืนเงินให้แก่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น เอกสารใบยืม ใบคืน ใบเบิก ใบสำคัญรับเงิน ใบรับรองแทนใบเสร็จ แบบรายงานการเดินทางไปปฎิบัติงาน

4.3 จัดเตรียมและประสานการลงนามในเอกสารประกอบการขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา อาทิเช่น หนังสือมอบอำนาจ สัญญาโอนสิทธิ แบบฟอร์มต่างๆ พร้อมจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ

4.4 จัดทำเอกสารขอซื้อขอจ้าง/แต่งตั้งกรรมการ/บันทึกผล/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

4.5 บันทึกข้อมูลกิจกรรมประจำเดือน รายงาน/สรุปผลกิจกรรมที่เกิดขึ้น ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของฝ่าย

4.6 รับผิดชอบเรื่องการจองรถรับส่ง การชำระเงิน ตลอดจนการเบิกเงินค่าเดินทาง

4.7 เป็นกรรมการดำเนิน 5 ส ภายในหน่วยงานในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

4.8 งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยหรือผู้บังคับบัญชาเป็นสมควร
 

5.อัตราค่าตอบแทน วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

6. เงื่อนไขการจ้าง

6.1 จัดทำสัญญาจ้างทำงานสัญญาแรก เริ่มตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจนถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565 และจะต่อสัญญาทุก ๆ 1 ปี หลังจากได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว

6.2 ผู้ปฏิบัติงานต้องเข้ารับการประเมินผลการดำเนินงานทุก 6 เดือน จากผู้บังคับบัญชา


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://www.wu.ac.th/th/news/20266
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 24 กันยายน 2564
ประกาศ ณ วันที่ 15 ก.ย. 2564

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 39 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 9/16/2021 9:48:45 AM