หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี (2561-2563) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช (สมัครภายใน 18 ก.ยง 2564 เวลา 15.00 น.)


ประกาศรับสมัครงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี (2561-2563) จำนวน 1 อัตรา (อัตราค่าจ้าง : จ้างเหมาจ่าย เดือนละ 15,000 บาท/เดือน)

ปฏิบัติงาน ณ ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) จากข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย)

2. การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และโรคระบาดใหม่ (ร่วมกับ ศบค.)

3. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชน ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

4. การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน

5. การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน

การสมัคร
          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กันยายน 2564

เวลา 15.00 น. เท่านั้น โดย Download ใบสมัคร ได้ที่ https://shorturl.asia/5bWnH  

กรอกข้อมูล ใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการยื่นสมัคร โดยรวมเอกสารทั้งหมดเป็น 1 ไฟล์ (PDF) ส่งมาที่ Email : usi.onetambon@mail.wu.ac.th

***หมายเหตุ รับสมัครทางช่องทาง Email นี้เท่านั้น

 
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.wu.ac.th/th/news/20262
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 18 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น.


ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 39 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 9/16/2021 9:52:58 AM