หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี (2561-2563) จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช (รับสมัครภายใน 18 ก.ย. 2564 เวลา 15.00 น.)


ประกาศรับสมัครงาน โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย)

บัณฑิตจบใหม่ไม่เกิน 3 ปี (2561-2563) จำนวน 1 อัตรา (อัตราค่าจ้าง : จ้างเหมาจ่าย เดือนละ 15,000 บาท/เดือน)

ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) จากข้อมูลที่ได้จากการจัดเก็บข้อมูลของ โครงการพัฒนาตำบลแบบบูรณาการของกระทรวงมหาดไทย)

2. การเฝ้าระวัง ประสานงานและติดตามข้อมูลสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 และโรคระบาดใหม่ (ร่วมกับ ศบค.)

3. การพัฒนาสัมมาชีพและสร้างอาชีพใหม่ (การยกระดับสินค้า OTOP/อาชีพอื่นๆ) การสร้างและพัฒนา Creative Economy (การยกระดับการท่องเที่ยว) การนำองค์ความรู้ไปช่วยบริการชุมชน (Health Care/เทคโนโลยีด้านต่างๆ) และการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม/Circular Economy (การเพิ่มรายได้หมุนเวียนให้แก่ชุมชน) ให้แก่ชุมชน ตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบ

4. การพัฒนาทักษะอาชีพใหม่จากความหลากหลายทางชีวภาพและความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชน

5. การถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชุมชน

 

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) คุณสมบัติทั่วไป

- มีสัญชาติไทย

- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

- มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ในวันที่รับสมัคร

(2) ลักษณะที่ไม่อยู่ในเงื่อนไขการจ้าง

- เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง

- เป็นลูกจ้างเหมาบริการในโครงการอื่นๆ ของรัฐ

- เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ เป็นคนเสมือนไร้ความสามารถหรือโรคที่ต้องห้ามตามที่กฎ ก.พ. กำหนด

- เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน

- เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

- เป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

- เป็นบุคคลล้มละลาย

- เคยถูกจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

- เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

- เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกเพราะกระทำผิดวินัย

- เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

สำหรับพระภิกษุหรือสามเณรไม่สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกการจ้างงาน ตามหนังสือกรมสารบรรณคณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538

 (3)  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

บัณฑิตจบใหม่

- เป็นบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไม่เกิน 3 ปี นับตั้งแต่วันที่สำเร็จการศึกษา

- มีความรู้ ความสามารถที่ตรงต่อภารกิจในการปฏิบัติงานและว่างงาน         

- มีความรู้และทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้อย่างดี

- ไม่ได้รับค่าตอบแทน ค่าจ้าง จากหน่วยงานอื่นของภาครัฐและภาคเอกชน และไม่ได้รับความช่วยเหลือในการจ้างงานจากภาครัฐที่ให้การช่วยเหลืออยู่

การสมัคร
          ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก สามารถยื่นใบสมัครออนไลน์ได้ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 15.00 น. เท่านั้น โดย Download ใบสมัคร ได้ที่ https://bit.ly/3k4pzjM

กรอกข้อมูล ใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกอบการยื่นสมัคร โดยรวมเอกสารทั้งหมดเป็น 1 ไฟล์ (PDF) ส่งมาที่ Email : usi.onetambon@mail.wu.ac.th

***หมายเหตุ รับสมัครทางช่องทาง Email นี้เท่านั้น

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.wu.ac.th/th/news/20263

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 46 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 9/16/2021 9:55:10 AM