หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ปรกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานระบบคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์) จำนวน 3 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการศึกษา(ตั้งแต่ 18-31 ต.ค. 2564)


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานระบบคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์) สังกัดศูนย์บริการการศึกษา  จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 2561

2.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ Vue.js, Angular, React, HTML, CSS, Java Script เป็นอย่างดี
มีความรู้และทักษะในการเชื่อมต่อข้อมูลผ่าน RESTful APIs เป็นอย่างดี
มีความรู้หรือมีประสบการณ์ในการออกแบบ UX/UI ของระบบเป็นอย่างดี 
ใฝ่รู้ มีความทุ่มเท รับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม รวมทั้งสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันและเวลาที่กำหนดได้เป็นอย่างดี
3.  คุณสมบัติอื่น ๆ

มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดีและมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธานและภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับให้สำเร็จและทันเวลา
เป็นผู้มีใจรักบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
4.  ภาระงาน

เก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ออกแบบส่วนปฏิสัมพันธ์ (User Interface) และประสบการณ์ผู้ใช้ (User Experience)
พัฒนา Front-End Web Application สำหรับระบบสารสนเทศศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เชื่อมต่อข้อมูลผ่าน RESTful APIs เพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา
ช่วยแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้งาน
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
5.  อัตราค่าจ้าง   วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 19,000 บาทและเพิ่มเติมค่าประสบการณ์การทำงาน

6.  ระยะเวลาการจ้าง    จ้างแบบเต็มเวลา ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และจะต่อสัญญาตามภาระงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.wu.ac.th/th/news/20427
สมัครตั้งแต่ ตั้งแต่ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564  
ประกาศ ณ 18 ต.ค. 2564

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 36 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 10/19/2021 9:55:49 AM