หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสาขาวิชารัฐศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

(2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมวุฒิปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75

(3) มีผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 300 คะแนน หรือเทียบเท่า

(4) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, Internet และโปรแกรมอื่น ๆ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

(5) มีทักษะด้านการติดต่อประสานงานได้อย่างมีประสิทธิผล มีอัธยาศัยดี มนุษยสัมพันธ์ดี

(6) มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษทั้งการอ่าน การเขียน สื่อสารได้

(7) ใฝ่รู้สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้กับงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

(8) สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธานและภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงาน

(1) ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาและจัดทำหลักสูตร

(1.1) สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรรัฐศาสตร์

(1.2) ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐศาสตร์ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

(2) ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการเรียนการสอน ดังนี้

(2.1) ประสานงานการเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษา และการประเมินรายวิชาทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติของรายวิชาของหลักสูตร

(2.2) ประสานงานอาจารย์พิเศษและวิทยากร

(2.3) จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียนการสอน

(2.4) ประสานงานและตรวจข้อมูลการลงทะเบียนเรียน

(2.5) ตรวจสอบข้อมูลการสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา

(2.6) เป็นกรรมการคุมสอบที่ได้รับมอบหมายจากสาขาวิชา

(2.7) ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน

(2.8) ติดต่อประสานงานการจัดกิจกรรมภาคสนาม และการจัดการเรียนการสอนในกลุ่มวิชาสหกิจศึกษาของสาขาวิชา

(3) ปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

(4) ปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการ การวิจัย และงานวิชาการ

(5) ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์สาขาวิชารัฐศาสตร์ และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสาขาวิชารัฐศาสตร์กับหน่วยงานภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย

(6) ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ

(7) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.wu.ac.th/th/news/20401
ประกาศ ณ 12 ต.ค. 2564


ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 37 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 10/19/2021 9:58:56 AM