หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการโครงการ) จำนวน 1 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการศึกษา (สมัครได้ถึง 31 ต.ค. 2564)


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (เลขานุการโครงการ) สังกัดศูนย์บริการการศึกษา  จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 2561

2.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการบัญชี การจัดการ สารสนเทศศาสตร์และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องอันจะเป็นประโยชน์กับตำแหน่งงาน

2.2 เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ และมีทักษะในการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word,  Excel, Powerpoint) เป็นอย่างดี

2.3 เป็นผู้ที่สามารถทำงานได้ทุกที่ ทุกเวลา และที่พักมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตคุณภาพดี

2.4 เป็นผู้ที่สามารถจัดลำดับความสำคัญของงาน และดำเนินงานตามลำดับความสำคัญได้เป็นอย่างดี

2.5 เป็นผู้ที่มีบุคลิกและอุปนิสัยดี มีกาลเทศะและมีปฏิภาณไหวพริบ รอบคอบและคล่องแคล่วทุกด้าน

2.6 มีความรับผิดชอบ อดทน เป็นผู้อุทิศเวลาให้กับการทำงาน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้ 

2.7 สามารถให้คำแนะนำแก่ผู้บังคับบัญชา ตลอดจนแก้ไขปัญหาอุปสรรคของงานในความรับผิดชอบของ ผู้บังคับบัญชาได้

2.8 มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถต้อนรับผู้มาติดต่อ เพื่อสร้างความประทับใจ และสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากร และผู้มาติดต่อได้

3.  คุณสมบัติอื่น ๆ

มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดีและมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธานและภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับให้สำเร็จและทันเวลา
เป็นผู้มีใจรักบริการ สามารถทำงานเป็นทีมได้
เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
หากมีประสบการณ์ในการจัดทำโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.  ภาระงาน

ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้อง นัดหมาย จัดการประชุม และสนับสนุนให้การดำเนินงานของโครงการสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่กำหนด
จัดทำเอกสารโครงการ และเอกสารประกอบการนำเสนอ ที่ดีมีคุณภาพ
จัดทำและปฏิบัติงานด้านเอกสารทางการเงินและบัญชีในระดับต้น เพื่อให้งานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ ข้อบังคับ และตามเป้าหมายที่กำหนด
ร่างหนังสือโต้ตอบต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับโครงการ เพื่อให้เกิดความถูกต้องและตรงตามมาตรฐาน เพื่อให้งานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูล สถิติ เอกสาร ใบสำคัญ รายงานทางการเงินและบัญชีและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการค้นหา และเป็นหลักฐานสำคัญในการอ้างอิงการดำเนินการต่าง ๆ ของโครงการ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
5.  อัตราค่าจ้าง   วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาทและเพิ่มเติมค่าประสบการณ์การทำงาน

6.  ระยะเวลาการจ้าง    จ้างแบบเต็มเวลา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และจะต่อสัญญาตามภาระงาน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://www.wu.ac.th/th/news/20439

สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2564

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 32 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 10/26/2021 9:34:36 AM