หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (สมัครได้ถึง 29 ต.ค. 2564)


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

(2) มีทักษะในการสื่อสารและติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือองค์กร

(3) มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office และ Excel ได้เป็นอย่างดี

(4) มีความกระตือรือร้น ความทุ่มเทในการปฏิบัติงาน พร้อมเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

(5) สามารถทำงานในวันหยุดหรือนอกเวลาทำการได้

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

1) มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

2) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

3) เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

4) เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงาน

4.1 ด้านการเรียนการสอน (สัดส่วน 80%)

(1) ช่วยเตรียมและประสานงานการจัดการเรียนการสอนทั้งภาคบรรยายและภาคปฏิบัติในรายวิชาของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

(2) ประสานงานการจัดการเรียนการสอนกับสถาบัน/องค์กร/หน่วยงานภายนอก

(3) ช่วยประเมินผลการศึกษา และร่วมเป็นกรรมการคุมสอบในรายวิชาที่ได้รับมอบหมาย

(4) รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินรายวิชาและจัดเตรียมข้อมูลเชิงสถิติของรายวิชาเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

(5) ภาระงานด้านการเรียนการสอนอื่น ๆ ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.2 ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ (สัดส่วน 10%)

(1) มีส่วนร่วม/ช่วยงานโครงการวิจัยของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์

(2) มีส่วนร่วม/ช่วยงาน/ประสานงานกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการของสำนักวิชาแพทยศาสตร์

4.3 ภาระงานอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับพันธกิจของสำนักวิชาแพทยศาสตร์ (สัดส่วน 10%)

(1) มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือโครงการตามแผนปฏิบัติงานและแผนยุทธศาสตร์ของสำนักวิชาฯ

(2) เป็นคณะกรรมการ/เลขานุการของคณะทำงานต่าง ๆ ของสำนักวิชาฯ และเก็บข้อมูล/รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา

(3) เข้าร่วมประชุมหรืออบรมการพัฒนาการเรียนการสอน/วิชาการ/วิชาชีพ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถตาม KPI ของหลักสูตร

(4) ช่วยกิจกรรมต่าง ๆ ของสำนักวิชาฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.wu.ac.th/th/news/20440

สมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 ตุลาคม 2564

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 137 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 10/26/2021 9:36:31 AM