หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร (สมัครได้ถึง 29 ต.ค. 2564)


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดส่วนสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์/สื่อสารมวลชน/สารสนเทศศาสตร์/มัลติมีเดีย-แอนิเมชัน/ดิจิทัลและสื่อใหม่/หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

(2) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่

(3) มีทักษะในการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์และจัดการข้อมูลเพื่อนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ได้

(4) มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น วางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันและตามเวลาทีกำหนดได้

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

1) มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

2) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

3) เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

4) เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงาน

(1) คิด ออกแบบ และสร้างสรรค์รายการ

(2) เขียนบทประเภทต่าง ๆ เช่น รายการ วิดีทัศน์ แอนิเมชัน

(3) สนับสนุน และประสานงานข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อการผลิตสื่อ

(4) พิธีกร ผู้ดำเนินรายการของช่อง Walailak channel และสื่ออื่น ๆ

(5) จัดหา รวบรวมข้อมูล และวางแผนการผลิตสื่อ

(6) งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

5. อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.wu.ac.th/th/news/20442

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 29 ตุลาคม 2564

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 146 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 10/26/2021 9:38:07 AM