หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางศิลปศาสตร์/ภาษาศาสตร์/การสื่อสารมวลชน/การสื่อสาร/หรือสาขาที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นแต่มีลักษณะเดียวกัน

(2) มีผลเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75

(3) ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 800 หรือ IELTS 6.0 หรือ TOEFL550 คะแนน หรือ TOEFL iBT 80 คะแนน

(4) มีความรู้ความสามารถในการเขียน การเรียบเรียง และการแปลภาษาอังกฤษ

(5) มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ การถ่ายภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ตลอดจนทักษะด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน MS Office

(6) มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใหม่ มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการประสานงาน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันและตามเวลาที่กำหนดได้

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธานและภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงาน

(1) จัดทำข่าว บทความ สกู๊ป และงานเขียนลักษณะอื่น ๆ เพื่อการประชาสัมพันธ์ในภาคภาษาอังกฤษ

(2) เขียน/แปลคำบรรยาย (subtitle)/สปอตเพื่อการประชาสัมพันธ์ในภาคภาษาอังกฤษ

(3) เป็น Admin เพจ และดูแลเว็บไซต์ภาคภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยและส่วนสื่อสารองค์กร

(4) ติดตามและประเมินผลการใช้สื่อ/การเข้าถึงสื่อและเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเพื่อเข้าสู่การจัดอันดับโลก (webometric)

(5) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับตำแหน่งงานที่บรรจุโดยผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองการทำงานประกอบการสมัครงานด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.wu.ac.th/th/news/20453
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25 ต.ค. 2564

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 135 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 10/26/2021 9:40:37 AM