หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ (พืช) ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม (สมัครได้ถึง 29 ต.ค. 2564)


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว-รายเดือน ตำแหน่งนักวิชาการ (พืช) ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

(2) มีประสบการณ์ตรงด้านการพัฒนาพืชสวน หรือสมาร์ทฟาร์ม ไม่น้อยกว่า 1 ปี

(3) มีความรู้ความสามารถและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

(4) มีความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่ใช้ปฏิบัติงานในหน้าที่

(5) มีความรู้ ความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหา และสรุปเหตุผล

(6) มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

(7) มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในตำแหน่ง

(8) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในตำแหน่ง

(9) มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน

(10) มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามสมรรถนะหลัก (Core Competency)

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

1) มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

2) เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

3) เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

4) เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงาน

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวิชาการเกษตร พืชสวน ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการทำงานด้านการเกษตรพืชสวนที่เป็นพืชปลูกในระยะยาว มีขั้นตอนการดูแล ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบโดยผู้บังคับบัญชาที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย ดังนี้

1) งานด้านวิชาการเกษตร พืชสวน ลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับศึกษา ค้นคว้า ทดลอง และวิเคราะห์วิจัยทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธุ์ การขยายพันธุ์ การคัดพันธุ์ต้านทานโรคและศัตรูพืช การวิเคราะห์ดิน การปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย การเก็บเกี่ยวผลผลิต การเก็บรักษาผลผลิตพืชสวน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายการบริหารจัดการสมาร์ทฟาร์ม (Smart Farm) ของมหาวิทยาลัย

2) ให้คำปรึกษา แนะนำ สาธิตงานวิชาการเกษตร หรือกิจกรรมวิชาการอื่นที่ศูนย์สมาร์ทฟาร์ม หรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น

3) ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

5. อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.wu.ac.th/th/news/20458

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้  - 29 ตุลาคม 2564

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 140 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 10/26/2021 9:42:57 AM