หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดศูนย์สมาร์ทฟาร์ม (1-10 พ.ย. 2564)


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  ตำแหน่งพนักงานธุรการ สังกัดศูนย์สมาร์ทฟาร์ม  จำนวน 1 อัตรา   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  คุณสมบัติทั่วไป

            ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 2561

2.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

            (1) สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา  หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และต้องมีประสบการณ์ที่ตรงกับตำแหน่งงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

            (2) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office

            (3) มีมนุษยสัมพันธ์  ทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีจิตสำนึกในการให้บริการ

            (4) มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น มุ่งมั่น

            (5) มีความพร้อมในการปฏิบัติงานสูง

            (6) สามารถปฏิบัติงานเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

3.  คุณสมบัติอื่น ๆ

          1)  มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี  และมีความเข้าใจในปรัชญา  ปณิธาน  และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

           2)  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา  และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

           3)   เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

           4)  เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.  ภาระงาน  

           (1)  งานธุรการและสารบรรณ  ดูแลระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  จัดเก็บเอกสาร รับ-ส่งเอกสาร เสนอแฟ้ม

           (2)  งานพัสดุหน่วยงาน

           (3)  ดูแล ตรวจสอบ เบิกจ่ายวัดสุ ครุภัณฑ์ สรุปผลรายงานการเบิกจ่ายประจำเดือน

           (4)  งานการประชุม

           (5)  งานสนับสนุนเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

           (6)  งานสนับสนุนหัวหน้าหน่วยงาน/หัวหน้าฝ่าย

           (7)  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5.  อัตราค่าจ้าง    อัตราเดือนละ 12,990 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://www.wu.ac.th/th/news/20493

 ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน  2564   ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 143 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 11/2/2021 10:33:39 AM