หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (1-10 พ.ย. 2564)


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (งานบริหารทรัพยากรบุคคล) จำนวน 1 อัตรา   โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  คุณสมบัติทั่วไป

            ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 2561

2.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

          (1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ทางนิติศาสตร์ สาขากฎหมายปกครอง หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์  และมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานบุคคลและกฎหมายหรือจัดทำนิติกรรมสัญญาหรืองานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี    

          (2)  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งฟัง เขียน และสื่อสารได้เป็นอย่างดี

          (3)  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, Internet และ Social Media

          (4)  มีวุฒิภาวะในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

          (5)  มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และสรุปประเด็น

          (6)  ใฝ่รู้สิ่งใหม่เพื่อพัฒนาตนเองและประยุกต์ใช้กับงาน

          (7)  มีทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้สิ่งใหม่

          (8)  มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถสื่อสารและติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี

          (9)  สามารถทำงานเป็นทีมได้

          (10)  มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานสูง

          (11)  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้ 

3.  คุณสมบัติอื่น ๆ

           1)  มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี  และมีความเข้าใจในปรัชญา  ปณิธาน  และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

          2)  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา  และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

           3)   เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

           4)  เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.  ภาระงาน  

          (1)  งานพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยโดยวิเคราะห์ วินิจฉัย ให้คำปรึกษา และเสนอข้อคิดเห็นให้กับผู้บริหาร หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 

          (2)  งานพัฒนาปรับปรุงข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยเป็นผู้ประสานงานหลักและร่วมดำเนินการกับงานที่เกี่ยวข้องส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร รวมถึงคณะกรรมการหรือคณะทำงานในชุดที่เกี่ยวข้อง 

          (3)  งานนิติกรรมสัญญา

                  - ยกร่างและตรวจสอบเอกสารการทำสัญญาประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

                  - ควบคุมการทำนิติกรรมสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมาย

                  - ให้คำแนะนำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

                  - วิเคราะห์ วินิจฉัยข้อกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          (4)  งานประสานดำเนินการเรื่องนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

          (5)  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5.  อัตราค่าจ้าง   

          (1) วุฒิปริญญาโท  อัตราเดือนละ 23,000 บาท

          (2) วุฒิปริญญาตรี  อัตราเดือนละ 17,400 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.wu.ac.th/th/news/20491
สมัครได้ตั้งแต่ ตั้งแต่วันที่ 1-10 พฤศจิกายน  2564   ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 134 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 11/2/2021 10:35:42 AM