หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ศูนย์บริการวิชาการเปิดรับสมัครพนักงานวิสาหกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สมัครได้ถึง 22 พ.ย. 2564)


ด้วยศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานวิสาหกิจ สังกัดศูนย์บริการวิชาการ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

 

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาสารสนเทศศาสตร์/การจัดการสารสนเทศ/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบฐานข้อมูลดิจิตัล

- มีความสามารถในการทำเว็บไซต์ /ออกแบบฐานข้อมูล/โปรแกรมด้านสื่อดิจิทัล/เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์/การผลิตสื่อวีดิโอ/การตัดต่อภาพและเสียง สื่อดิจิทัล ต่างๆ

- สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้ และเรียนรู้และเต็มใจและสนุกกับการปฏิบัติงานที่หลากหลาย

- มีความสามารถในการติดต่อประสานงานภายในและภายนอกหน่วยงาน มีความตั้งใจ กระตือรือร้นในการทำงานมีอัธยาศัย และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส มีจิตใจพร้อมให้บริการ

- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน ทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

 

3. ภาระงาน

- งานพัฒนาและดูแลระบบเว็บไซต์ศูนย์บริการวิชาการ

- งานจัดทำระบบฐานข้อมูลบริการวิชาการและวิชาการรับใช้สังคมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

- งานจัดการสื่อและออกแบบประชาสัมพันธ์งานบริการวิชาการ

- งานพัฒนาระบบจัดการและจัดเก็บเอกสารตัวชี้วัดหน่วยงานแบบดิจิตัล

- สนับสนุนงานรายการวิทยุและโทรทัศน์ของศูนย์บริการวิชาการ

- จัดทำระบบข่าวและประชาสัมพันธ์ของโครงการ

- สนับสนุนการประสานงานและจัดกิจกรรมการลงพื้นที่ กิจกรรมการประชุม กิจกรรมติดตามผลโครงการ

- งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ: หากมีประสบการณ์การทำเว็บไซต์ /ออกแบบฐานข้อมูล/โปรแกรมด้านสื่อดิจิทัล/เทคโนโลยีการสื่อสารออนไลน์/การผลิตสื่อวีดิโอ/การตัดต่อภาพและเสียง สื่อดิจิทัล ต่างๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

4. คุณสมบัติอื่น ๆ

- มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

- เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

- ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถมาปฏิบัติงานในตำแหน่งดังกล่าวได้ทันที หากไม่มาถือว่าท่านสละสิทธิ์

 

5. อัตราค่าตอบแทน

- วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.wu.ac.th/th/news/20531

สมัครได้ถึงวันที่ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 125 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 11/9/2021 8:52:25 AM