หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา


1.  คุณสมบัติทั่วไป

         ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

            (1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี

            (2)  มีผลเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75

            (3)  มีประสบการณ์งานด้านการเงินบัญชี ไม่น้อยกว่า 5 ปี

            (4)  สามารถจัดทำรายงานทางการเงิน งบการเงินประจำปีได้  

            (5)  หากมีประสบการณ์ระบบงานประมาณการเงิน บัญชี พัสดุ (SAP) และมีความรู้ความเข้าใจด้านการเงินและบัญชีของมหาวิทยาลัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ   

           (6)  มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี

            (7)  มีมนุษย์สัมพันธ์และมีทักษะในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี  

3.  คุณสมบัติอื่น ๆ

     3.1  มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธานและภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

     3.2  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา  และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

     3.3  เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

     3.4  เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.  ภาระงาน

             (1)  บันทึกการรับเงิน-จ่ายคืนเงิน การเงินนักศึกษา

             (2)  บันทึกการหักเงินค่าประกันต่าง ๆ

             (3)  บันทึกตั้งลูกหนี้นักศึกษา

             (4)  ตรวจสอบบันทึกบัญชีจากระบบคลังวัสดุทกคลัง/ปิดงวดคลังต่าง ๆ

                        (4.1)  บันทึกบัญชีการรับวัสดุเข้าคลังต่าง ๆ

                        (4.2)  ตรวจสอบบันทึกบัญชีการเบิกวัสดุจากคลังต่าง ๆ คลังวัสดุกลาง คลังศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์คลังส่วนอาคารสถานที่

                        (4.3)  ปิดงวดบัญชีคลังต่าง ๆ 

            (5)  ตรวจสอบบัญชีและกระทบยอดบัญชี และจัดทำสรุปรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปี

            (6)  บันทึกบัญชีและปรับปรุงบัญชีประจำเดือน โดยปรับปรุงบัญชีที่บันทึกผิดพลาด และการบันทึกค่าบริหาร

จัดการหลักสูตรพิเศษ

            (7)  นำส่ง บช 05 ในระบบ GFMIS

            (8)  การนำส่งงบการเงินประจำปีผ่านอิเล็กทรอนิกส์

            (9)  การรายงานข้อมูลรายการระหว่างกันของหน่วยงานภาครัฐ

            (10)  ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

            (11)  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

5.  อัตราเงินเดือน    วุฒิปริญญาตรี  อัตราเดือนละ 17,400 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.wu.ac.th/th/news/20795
ประกาศ ณ 11 ม.ค. 2565

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 42 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 1/21/2022 2:15:57 PM