หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


1.  คุณสมบัติทั่วไป

         ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ.2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

    2.1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์  จำนวน 1 อัตรา  

            (1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์/ศึกษาศาสตร์ : ฟิสิกส์  หรือวุฒิวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาอิเล็กทรอนิกส์/ไฟฟ้า

            (2)  มีผลเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75

            (3)  ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) TOEIC ไม่ต่ำกว่า 500 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า

            (4)  หากมีประสบการณ์ตรงหรือที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

    2.2 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์   จำนวน 1 อัตรา

            (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วุฒิพยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบประกอบวิชาชีพ 

            (2)  มีผลเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75

            (3)  หากมีประสบการณ์ตรงหรือที่เกี่ยวข้องหรือเป็นประโยชน์ต่องาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3.  คุณสมบัติอื่น ๆ

     3.1  มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธานและภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

     3.2  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา  และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

     3.3  เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

     3.4  เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.  ภาระงาน

     4.1 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์   

            (1)  งานเกี่ยวกับการให้บริการการเรียนการสอนรายวิชาปฏิบัติการโดยจัดเตรียมครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สารเคมี และตัวอย่างต่าง ๆ  และการเป็นผู้ประสานงานและคุมรายวิชาปฏิบัติการสาขาฟิสิกส์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

            (2)  งานเกี่ยวกับการประสานและจัดทำมาตรฐานครุภัณฑ์เพื่อทำการขอซื้อ/จ้าง ตามงบประมาณประจำปี

            (3)  ดูแลงานโครงการการจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

            (4)  งานด้านบริการวิชาการและการเป็นผู้ช่วยวิจัย

            (5)  งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

     4.2 ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์

             (1)  บริการการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการโดยเป็นผู้ประสานงานประจำรายวิชา มีหน้าที่จัดเตรียมความพร้อมของครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ สาธารณูปโภค หรือคุมปฏิบัติการในสาขาเดียวกันหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

            (2) บริหารจัดการห้องปฏิบัติการ เช่น การปฏิบัติตามหลักความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ การให้บริการเครื่องมือวัสดุอุปกรณ์แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา งานวิจัย การจัดซื้อหรือตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ ที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนปฏิบัติการ การจัดทำรายการครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วัสดุอุปกรณ์ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ เป็นต้น   

            (3)  ประสานงานการขอตั้งงบประมาณร่วมกับสำนักวิชาในการจัดทำมาตรฐานครุภัณฑ์ (specification) เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ หรือจัดทำ TOR เพื่อจัดจ้างกรณีปรับปรุงห้องปฏิบัติการตามปีงบประมาณที่ได้รับมอบหมาย

            (4)  บริการวิชาการ  หรือทำงานวิจัยร่วมกับสำนักวิชา
            (5)  งานอื่น ๆ  เช่น กรรมการตรวจพัสดุประจำปี  งานกรรมการต่าง ๆ

5.  อัตราเงินเดือน    วุฒิปริญญาตรี  อัตราเดือนละ 19,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://www.wu.ac.th/th/news/20791
ประกาศ ณ 11 ม.ค. 2565

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 45 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 1/21/2022 2:17:40 PM