หน้าแรกเว็บไซต์ งานภาคราชการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์รับสมัครงานหลายตำแหน่ง(ถึง 4 ก.พ. 2565)


ด้วยกรมส่งเสริมสหกรณ์ มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตําแหน่งต่างๆ ดังนี้ 
1) ตําแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (ทั่วไป) บรรจุและแต่งตั้งในตําแหน่งที่ปฏิบัติงาน ทุกพื้นที่ ยกเว้น จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และ จังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย 
2) ตําแหน่งนักวิชาการสหกรณ์ปฏิบัติการ (จังหวัดชายแดนภาคใต้) บรรจุและแต่งตั้ง ในตําแหน่งที่ปฏิบัติงานเฉพาะพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอําเภอจะนะ อําเภอเทพา อําเภอนาทวี และอําเภอสะบ้าย้อย 
3) ตําแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
4) ตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
5) ตําแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
6) ตําแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ 
7) ตําแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
8) ตําแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน 
9) ตําแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๗ มกราคม - ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ทั้งนี้ สามารถเปิดดูรายละเอียด ได้ที่ https://cpd.thaijobjob.com และเว็บไซต์กรมส่งเสริมสหกรณ์ www.cpd.go.th 


ไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 56 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 1/27/2022 3:40:27 PM