หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนพัสดุ


วันที่ประกาศ: 24/02/2565
ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งพนักงานธุรการ ส่วนพัสดุ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1) สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา หรือ สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา และต้องมีประสบการณ์ตรงกับตำแหน่งงานหรือเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่

(2) มีผลเรียนเฉลี่ยสะสมวุฒิ ปวส. ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือวุฒิปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.75

(3) มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ในระดับดีมาก

(4) ปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

(5) มีมนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และจิตสำนึกในการให้บริการ

(6) มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น มุ่งมั่นตั้งใจ

(7) สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้ และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานสูง

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธานและภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงาน

(1) งานสำเนาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

1) ถ่ายเอกสารสัญญา

2) สแกนสัญญา

3) นำส่งสัญญาให้คู่สัญญาและงานจัดหา

4) บันทึกข้อมูลและจัดเก็บสัญญาในระบบ e-contract

(2) งานติดบาร์โค้ตและปรับปรุงข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ MIS

(3) งานจัดทำทะเบียนทรัพย์สินเพิ่มประจำเดือนแยกตามหน่วยงาน

(4) งานควบคุมและเบิกจ่ายพัสดุจากคลังพัสดุ

(5) ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5 . อัตราเงินเดือน อัตราเดือนละ 12,990 บาท

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับตำแหน่งงานที่บรรจุโดยผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองการทำงานประกอบการสมัครงานด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://www.wu.ac.th/th/news/20984

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 70 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 2/24/2022 3:11:23 PM