หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (1-10 มี.ค . 2565)


วันที่ประกาศ: 28/02/2565 
ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (งานพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร) จำนวน 1 อัตรา    โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.  คุณสมบัติทั่วไป

            ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล     พ.ศ. 2561

2.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

             (1)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ 

             (2)  มีประสบการณ์การทำงานด้านกฎหมายไม่น้อยกว่า 1 ปี อาทิ การจัดทำนิติกรรมสัญญาหรืองานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

            (3)  มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ในระดับดีมาก

            (4)  มีมนุษยสัมพันธ์ดี และทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้สิ่งใหม่

            (5)  มีความรับผิดชอบในหน้าที่ กระตือรือร้น และละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน

            (6)  สามารถปฏิบัติงานปประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมาย  และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานสูง

3.  คุณสมบัติอื่น ๆ

            1)  มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

           2)  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา  และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

           3)   เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

           4)  เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.  ภาระงาน  

             (1)  งานพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยโดยการวิเคราะห์วินิจฉัย ให้คำปรึกษา และเสนอข้อคิดเห็นให้กับผู้บริหาร หน่วยงาน และมหาวิทยาลัย 

             (2)  งานพัฒนาปรับปรุงข้อบังคับ ข้อกำหนด ระเบียบ ประกาศ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยเป็นผู้ประสานงานหลักและร่วมดำเนินการกับงานที่เกี่ยวข้องของส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร รวมถึงคณะกรรมการหรือคณะทำงานในชุดที่เกี่ยวข้อง

            (3)  งานนิติกรรมสัญญา

                  - ยกร่างและตรวจสอบเอกสารการทำสัญญาประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล

                  - ควบคุมการทำนิติกรรมสัญญาให้เป็นไปตามกฎหมาย

                  - ให้คำแนะนำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำสัญญาต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

                  - วิเคราะห์ วินิจฉัยข้อกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาให้มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

            (4)  งานประสานดำเนินการเรื่องนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลกับบุคคลหรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

            (5)  งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5.  อัตราค่าจ้าง    วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

สมัครได้ตั้งแต่ 1-10 มีนาคม 2565

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://www.wu.ac.th/th/news/21000

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 57 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 3/1/2022 9:34:03 AM