หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานระบบคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์) จำนวน 2 อัตรา สังกัดศูนย์บริการการศึกษา (สมัคร 17-31 มี.ค. 2565)


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนกรณีพิเศษ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งานระบบคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์) สังกัดศูนย์บริการการศึกษา  จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.  คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล  พ.ศ. 2561

2.  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
    1.    วุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
    2.    มีความรู้ความเข้าใจด้าน Software Engineering
    3.    มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ C#.net เป็นอย่างดี
    4.    มีความรู้และทักษะเกี่ยวกับ SQL และ non-SQL
    5.    มีความรู้และทักษะในการพัฒนา RESTful APIs เป็นอย่างดี
    6.    ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ Vue.js, Angular, React, HTML, CSS, JavaScript เป็นอย่างดี
    7.    ใฝ่รู้ มีความทุ่มเท รับผิดชอบ ทำงานเป็นทีม รวมทั้งสามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันและเวลาที่กำหนดได้เป็นอย่างดี

3.  คุณสมบัติอื่น ๆ
    1.    มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดีและมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธานและภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
    2.    เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
    3.    เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงานรวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับให้สำเร็จและทันเวลา
    4.    เป็นผู้มีใจรักบริการ สามารถทำงานเป็นทีมและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
    5.    เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.  ภาระงาน
    1.    เก็บรวบรวมความต้องการของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    2.    พัฒนา Web Application สำหรับระบบสารสนเทศศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    3.    พัฒนา RESTful APIs สำหรับระบบสารสนเทศศูนย์บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
    4.    ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา
    5.    ช่วยแก้ไขปัญหา ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการใช้งานระบบให้กับผู้ใช้งาน
    6.    งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

5.  อัตราค่าจ้าง   วุฒิปริญญาตรี อัตราเดือนละ 19,000 บาท และเพิ่มเติมค่าประสบการณ์ การทำงาน
 

6.  ระยะเวลาการจ้าง    จ้างแบบเต็มเวลา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 และจะต่อสัญญาตามภาระงาน
 

7.  สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
         -  สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
         -  สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม 
           (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)  พ.ศ.2542
 

8.  เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบการสมัคร
       8.1  ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที่  http://hro.wu.ac.th/forms
       8.2  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี 
              จำนวน 1 รูป
       8.3  สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี  อย่างละ 1 ฉบับ
       8.4  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ฉบับ
       8.5  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
       8.6  สำเนาหลักฐานอื่น ๆ  เช่น ทะเบียนสมรส  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล  จำนวน 1 ฉบับ
       8.7  ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร  จำนวน 1 ฉบับ
ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น  และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อ รับรองสำเนาถูกต้อง ในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 8 เท่านั้น
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้น
ขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว

9.  การสมัคร
ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ โดยการ scan และนำส่งไฟล์เอกสารการสมัครส่งผ่าน e-mail pkamonra@wu.ac.th พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท โดยโอนผ่านบัญชี ธาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 828-1-14776-8 ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมแนบหลักฐานการโอนมาพร้อมกับเอกสารการสมัคร ตั้งแต่ วันที่ 17 มีนาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565  
 

10.  การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1   มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร  ได้แก่ วุฒิการศึกษา  และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2   มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1  มาทำการทดสอบ
ความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์และหรือวิธีการอื่นใดตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ทั้งนี้มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบหรือเชิญผู้สมัครมาสอบคัดเลือกหรือไม่ก็ได้ตามความเหมาะสม

11.กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
    -  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 8 เมษายน 2565
    -  กำหนดการสอบข้อเขียน   จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
    -  กำหนดการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
    -  ประกาศผลการคัดเลือก  จะแจ้งให้ทราบในวันสอบ
       หมายเหตุ  กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย
 

12.  เงื่อนไขอื่น ๆ
      12.1  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
      12.2  ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้  มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัว
               ผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง"แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
      12.3  มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ 
               ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
       12.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัย
              ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 48 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 3/22/2022 9:24:02 AM