หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนพัสดุ


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนพัสดุ จำนวน 2 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา

(2) มีผลเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75

(3) มีประสบการณ์การทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ หรืองานคลังพัสดุ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของตำแหน่ง ไม่น้อยกว่า 1 ปี

(4) มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

(5) ปฏิบัติหน้าที่ตามจรรยาบรรณผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

(6) มีมนุษยสัมพันธ์ ทัศนคติเชิงบวกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีจิตสำนึกในการให้บริการ

(7) มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น มุ่งมั่นตั้งใจ

(8) ช่างสังเกต ทำงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูงได้เป็นอย่างดี และระงับอารมณ์ได้ดี

(9) สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมาย และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานสูง

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงาน

(1) งานจัดหา

(1.1) จัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งหนังสือเวียนมติ ครม.ที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ

(1.2) ตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญา พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ

(1.3) การบริหารสัญญา และการแก้ไขปัญหา

(1.4) ประสาน วางแผน และจัดระบบการจัดหา

(1.5) ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงานพัสดุให้การปฏิบัติงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

(1.6) ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบแก่ผู้ร่วมงานหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความเข้าใจอันดีในการปฏิบัติงานและให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงได้อย่างดี

(1.7) ประสานงานกับบุคลากรภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงาน หรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ

(1.8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

(2) งานคลังพัสดุ

(2.1) งานจำหน่ายพัสดุ

(2.2) งานวางแผนจัดซื้อพัสดุประจำตำแหน่ง

(2.3) งานควบคุมพัสดุประจำตำแหน่ง

(2.4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://www.wu.ac.th/th/news/21191
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2565

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 30 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 4/18/2022 11:30:23 AM