หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร (งานผลิตสื่อและสารสนเทศ)


ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร (งานผลิตสื่อและสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป

ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์/การสื่อสารสื่อใหม่/สารสนเทศศาสตร์/มัลติมีเดีย-แอนิเมชัน/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

(2) มีผลเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรีไม่ต่ำกว่า 2.75

(3) มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ตระกูล Adobe เพื่อการผลิตสื่อ กราฟิก เช่น Premiere, After Effect, Photoshop, Illustrator, Audition

(4) มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวในการผลิตดิจิทัลคอนเทนต์เพื่อนำเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ได้

(5) มีความคิดสร้างสรรค์งานดิจิทัลคอนเทนต์

(6) มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันและตามเวลาที่กำหนดได้

(7) หากมีประสบการณ์และคุณสมบัติอื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ดังนี้

1) มีประสบการณ์การทำงานสถานีโทรทัศน์ หรือผลิตรายการโทรทัศน์ หรือรายการทางยูทูปอย่างน้อย 1 ปี

2) การเขียนบทประเภทต่าง ๆ เช่น รายการ วีดิทัศน์ แอนิเมชัน

3) ผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งแสดงทักษะความสามารถทางภาษาอังกฤษ

3. คุณสมบัติอื่น ๆ

3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงาน

(1) ถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวเพื่อผลิตสื่อประเภทต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบสื่อออฟไลน์และออนไลน์

(2) ตัดต่อวิดีทัศน์ด้วยโปรแกรมที่เกี่ยวข้องได้

(3) จัดทำคอมพิวเตอร์กราฟิก 2 มิติ เพื่อนำไปใช้งานในสื่อรูปแบบต่าง ๆ ทั้งสื่อออนไลน์/เว็บไซต์สื่อออฟไลน์

(4) คิดและสร้างสรรค์สื่อ/รายการใหม่ ๆ ให้มีความทันสมัย เกิดความรู้และคุณค่า

(5) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

5. อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับตำแหน่งงานที่บรรจุโดยผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองการทำงานประกอบการสมัครงานด้วย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  https://www.wu.ac.th/th/news/21218
ประกาศ ณ 20 เม.ย. 2565

ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 22 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 4/26/2022 2:11:45 PM