หน้าแรกเว็บไซต์ งาน ม.วลัยลักษณ์

ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา


วันที่ประกาศ: 28/04/2565
ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานโดยจัดทำสัญญาจ้างทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ศูนย์บริการการศึกษา (ฝ่ายรับนักศึกษา)  จำนวน 2 อัตรา   โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  คุณสมบัติทั่วไป

         ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล       พ.ศ. 2561

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

            (1) สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน/การจัดการสารสนเทศดิจิทัล/การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ/เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อกสาร/นวัตกรรมสื่อสาร/เทคโนโลยีทางการศึกษา/นิเทศศาสตร์/หรือสาขาที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นแต่มีลักษณะเดียวกัน

            (2) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับปริญญาตรี ไม่ต่ำกว่า 2.750 และมีประสบการณ์งานผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ ไม่น้อยกว่า 1 ปี  

            (3) สามารถใช้โปรแกรมทางด้านกราฟิก เช่น Illustrator, Photoshop, After Effect, Premiere Pro ฯลฯ

            (4) สามารถสร้างสรรค์ บริหารจัดการ วางแผน จัดเตรียม การผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์งานรับนักศึกษา 

            (5) มีมนุษยสัมพันธ์ กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มงานใหม่ มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการประสานงาน และการทำงานเป็นทีม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและตามเวลาที่กำหนดได้

            (6) หากมีประสบการณ์ในการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์งานรับนักศึกษาหรือองค์กร หรือการทำงานในระบบถ่ายทอดสด (Streaming Broadcast) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิศษ  

3.  คุณสมบัติอื่น ๆ

     3.1  มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี  และมีความเข้าใจในปรัชญา  ปณิธาน  และภารกิจของ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง

     3.2  เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา  และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้

     3.3  เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

     3.4  เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4.  ภาระงาน

           (1)  ออกแบบและผลิตสื่อแบนเนอร์เพื่อการประชาสัมพันธ์งานรับนักศึกษาในเว็บไซต์ หรือสื่อสังคมออนไลน์

           (2)  ออกแบบชุดนิทรรศการและป้ายประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น ไวนิล แบ็คดรอป

           (3)  เขียนบท ถ่ายภาพ ตัดต่อวีดิทัศน์ เพื่อการประชาสัมพันธ์งานรับนักศึกษาในเว็บไซต์ หรือสื่อสังคมออนไลน์

           (4)  ออกแบบ ผลิตคอมพิวเตอร์กราฟิก แอนิเมชัน สำหรับการผลิตรายการโทรทัศน์ออนไลน์ วีดิทัศน์ ฯลฯ

           (5)  ออกแบบ ผลิตโมเดล 3 มิติ และแอนิเมทโมเดล เพื่อการประชาสัมพันธ์งานรับนักศึกษาในเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์

           (6)  ควบคุมระบบการถ่ายทอดสด ระบบ Conference เพื่อการประชาสัมพันธ์งานรับนักศึกษาในเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์

           (7)  พิธีการดำเนินรายการ ไลฟ์สด รีวิว เพื่อการประชาสัมพันธ์งานรับนักศึกษาในเว็บไซต์ หรือสื่อสังคมออนไลน์

           (8)  วางแผน และประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องในการผลิตสื่อ เพื่อการประชาสัมพันธ์งานรับนักศึกษาในเว็บไซต์หรือสื่อสังคมออนไลน์

           (9)  ติดตามและประเมินผลการรับชมการประชาสัมพันธ์สื่อต่าง ๆ ขององค์กร

          (10) งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 

5.  อัตราเงินเดือน   วุฒิปริญญตรี อัตราเดือนละ 17,400 บาท

           ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาเพิ่มค่าประสบการณ์การทำงานที่ตรงกับตำแหน่งงานที่บรรจุโดยผู้สมัครจะต้องยื่นหนังสือรับรองการทำงานประกอบการสมัครงานด้วย

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.wu.ac.th/th/news/21245


ไฟล์เอกสารแนบ
ไม่มีไฟล์เอกสารแนบ

อ่านทั้งหมด : 27 ครั้ง ประกาศเมื่อวันที่ : 4/29/2022 10:19:03 AM